KUCHNIA BRUDZIA STUDIO KULINARNE – POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kuchnia Brudzia Studio Kulinarne przywiązuje dużą wagę do prywatności swoich Klientów i w pełni wdrożyła wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „Rozporządzenie”.

Wszelkie dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem.

Aby zapewnić swoim Klientom jasną i przejrzystą informację o sposobie i zakresie przetwarzania ich danych osobowych, Kuchnia Brudzia Studio Kulinarne przyjęło niniejszą Politykę Prywatności.

Jeżeli nie akceptują Państwo zasad opisanych w niniejszej Polityce – prosimy o niekorzystanie z naszych usług. Jeśli jednak mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości – jesteśmy do Państwa dyspozycji. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie Kontakt niniejszej Polityki.

DEFINICJE

Kuchnia Brudzia Studio Kulinarne oznacza działalność firmową pod nazwą Mariusz Brudziński z siedzibą w Lublinie, ul. M. Langiewicza 10/2, zarejestrowaną w 20-035 Lublin ul. M. Langiewicza 10/2, NIP: 712 242 01 03

Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt. 1 Rozporządzenia, tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).

Usługi oznaczają świadczone przez Kuchnia Brudzia Studio Kulinarne usługi, w szczególności prowadzenie szkoleń kulinarnych szczegółowo opisanych na stronie: https://kuchniabrudzia.pl/regulamin.

Użytkownik oznacza będącego osobą fizyczną odbiorcę Usług świadczonych przez Kuchnia Brudzia Studio Kulinarne, którego Dane Osobowe są przetwarzane za pośrednictwem strony internetowej Kuchnia Brudzia Studio Kulinarne .

Polityka oznacza niniejszą politykę prywatności.

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie Danych Osobowych przez Kuchnia Brudzia Studio Kulinarne;

Rozporządzanie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) . osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) .

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Za pośrednictwem strony internetowej http://kuchniabrudzia.oxy.pl Kuchnia Brudzia Studio Kulinarne może przetwarzać Państwa Dane Osobowe – dzieje się tak jednak wyłącznie w przypadku, gdy są Państwo Użytkownikami, którzy dobrowolnie podali nam swoje Dane Osobowe i wyrazili zgodę na ich przetwarzanie lub gdy przetwarzanie Danych Osobowych wynika z korzystania przez Państwa z naszych Usług, w szczególności rejestracji na szkolenie lub zapisania się na newsletter.

2. W Kuchnia Brudzia Studio Kulinarne Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia.

3. Administratorem Danych Osobowych jest Kuchnia Brudzia Studio Kulinarne z siedzibą w Lublinie, ul. Mariana Langiewicza 10/2, zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 712 242 01 03

4. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z Usług świadczonych przez Kuchnia Brudzia Studio Kulinarne i korzystania z ich pełnej funkcjonalności

5. W przypadku, gdy uznają Państwo, iż przy przetwarzaniu Państwa Danych Osobowych naruszono przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”).

6. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości, zawsze przysługuje Państwu prawo żądania informacji o swoich Danych Osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zawsze przysługuje Państwu prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody.

ZAKRES I CEL ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

1. Celem realizacji naszych Usług potrzebujemy niektórych Państwa Danych Osobowych, dlatego:

a) podczas rejestracji na szkolenie za pośrednictwem naszej strony internetowej prosimy o podanie Danych niezbędnych do realizacji Usługi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);

b) podczas korzystania przez Państwa z naszej Strony internetowej zbieramy informacje statystyczne za pośrednictwem plików cookies – nie profilujemy jednak Użytkowników. Cookies służą nam wyłącznie po to, by w pełni uruchomić funkcjonalności naszej strony internetowej, oraz by sama strona internetowej była dostosowana do Państwa potrzeb.

2. Przetwarzamy Dane Osobowe:

a) w celu świadczenia Usług;

b) w celu marketingu bezpośredniego naszych własnych usług oraz w celach statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

c) jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę – w celach marketingowych, tj. przesyłania Państwu za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu naszych aktualnych informacji handlowych. Zgodę tę mogą Państwo wyrazić poprzez zapisanie się na nasz newsletter za pośrednictwem strony internetowej. Zgoda ta jest w pełni dobrowolna, nie ma wpływu na świadczenie Usług oraz może być w każdym czasie odwołana. Aby odwołać wyrażoną zgodę wystarczy wykorzystać link dezaktywacyjny w mailingu newslettera.

3. Przetwarzamy Dane Osobowe tylko przez taki okres, jaki jest to niezbędne dla realizacji Usługi oraz realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy prawa. Dane Osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzamy wyłącznie do momentu jej cofnięcia, chyba, że przetwarzanie odbywa się jeszcze na innej dozwolonej przez Rozporządzenie podstawie.

4. Nie przekazujemy Danych Osobowych do innych Państw Unii Europejskiej, tzw. Państw Trzecich, to jest Państw spoza Unii ani żadnych organizacji międzynarodowych.

UPRAWNIENIA

1. W każdej chwili mogą Państwo:

a) prosić o wgląd do swoich Danych Osobowych i dokładną informację, w jakim celu są one wykorzystywane oraz przez jaki okres będą przechowywane;

b) prosić o dokładną informację, komu i na jakiej podstawie przekazaliśmy Dane Osobowe;

c) sprostowywać, aktualizować oraz poprawiać swoje Dane Osobowe;

d) odwołać swoją zgodę na Przetwarzanie, a także żądać usunięcia Danych Osobowych w całości lub w części, przy czym bez Danych Osobowych nie możemy świadczyć pewnych Usług;

e) wnieść sprzeciw co do przetwarzania Danych Osobowych;

f) prosić o przeniesienie Danych do innego podmiotu;

g) skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.

2. Kuchnia Brudzia Studio Kulinarne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca, udostępni Państwu informacje wnioskowane na podstawie uprawnień wskazanych w pkt. 4-6. Jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter działania nie będzie to możliwe, Kuchnia Brudzia Studio Kulinarne w ciągu miesiąca przekaże Państwu informacje o możliwym terminie realizacji po przedłużeniu miesięcznego terminu, przy czym przedłużenie to może być maksymalnie o kolejny miesiąc.

3. W sytuacjach przewidzianych przez prawo Kuchnia Brudzia Studio Kulinarne może odmówić usunięcia Danych Osobowych.

4. W przypadku wystąpienia incydentu wpływającego na bezpieczeństwo Danych Osobowych oraz mogącego powodować wysokie ryzyko naruszenia Państwa praw lub wolności, zostaną Państwo o tym poinformowani.

ODBIORCY DANYCH

1. Dla prawidłowego wykonania Usług, konieczna jest współpraca z różnymi podmiotami. Czasami niezbędne jest przekazanie Państwa Danych Osobowych naszym partnerom (np. prowadzącym szkolenie), zawsze jednak dzieje się to na podstawie umowy powierzenia przetwarzania Danych Osobowych.

2. Odbiorcami Państwa Danych Osobowych mogą być też podmioty pomagające nam prowadzić dla Państwa naszą działalność – takie jak kurierzy, firmy informatyczne, firmy księgowe lub nasi doradcy prawni.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Podczas przetwarzania Danych Osobowych Kuchnia Brudzia Studio Kulinarne przestrzega Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wdrożyło również politykę bezpieczeństwa, opisującą szczegółowo środki techniczne i organizacyjne.

INFORMACJA HANDLOWA

1. Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, możemy przesyłać na podany przez Państwo adres email lub numer telefon informację handlową w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego.

2. Zawsze mogą Państwo cofnąć swoją zgodę lub zrezygnować z takich wiadomości.

3. Informacją handlową w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie są jednak przesyłane przez nas informacje związane z działaniem wykonywanych na Państwa rzecz Usług, takie jak informacje o zmianie warunków świadczenia Usług czy też zmiana Polityki.

KONTAKT

1. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Danych Osobowych, zachęcamy do kontaktu z Kuchnia Brudzia Studio Kulinarne pod adresem mailowym info@kuchniabrudzia.pl, pod numerem telefonu 450 101 045, albo odwiedzając nas osobiście pod adresem ul. Mariana Langiewicza 10/2, 20-035 Lublin.

Subtotal: 0.00