STUDIO KULINARNE KUCHNIA BRUDZIA – REGULAMIN

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1


1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej Studia Kulinarnego Kuchnia Brudzia zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Złożenie zamówienia za pomocą formularza zamówieniowego, złożenie reklamacji za pomocą poczty elektronicznej lub uruchomienie innej usługi wraz z jednoczesnym wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu, jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Studiem Kulinarnym Kuchnia Brudzia bez konieczności sporządzenia odrębnych umów.
3. Regulamin określa:
1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
4) tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Regulaminu nie stosuje się do usług oferowanych przez Studio Kulinarne Kuchnia Brudzia polegających na organizacji warsztatów integracyjnych firmowych oraz wynajmowaniu Studia.

§2


1. Definicje pojęć użyte w Regulaminie określają:
1) Adres poczty elektronicznej – to tzw. adres email umożliwiający przesyłanie wiadomości internetowych (listów elektronicznych) poprzez sieć komputerową, w tym poprzez Internet, składający się z identyfikatora użytkownika, znaku @ oraz nazwy domenowej serwera poczty;
2) Agent rozliczeniowy – współpracujący ze Studiem Kulinarnym podmiot prowadzący system autoryzacji i rozliczeń na podstawie zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz posiadający zgodę na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego;
3) Cookies – tzw. ciasteczka, czyli pliki tekstowe zapisywane automatycznie na dysku lokalnym komputera przez Przeglądarkę internetową i przechowujące informacje dot. odwiedzin takie jak np. typ Przeglądarki internetowej itp.;
4) Klient – podmiot korzystający z usług Studia Kulinarnego na zasadach określonych w Regulaminie;
5) Konsument – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
6) Newsletter – biuletyn w formie elektronicznej rozsyłany do Klientów za pomocą poczty elektronicznej po ich wcześniejszym zapisaniu się do niego;
7) Portal społecznościowy Studia – strona Studia Kulinarnego prowadzona na portalu społecznościowym Facebook, Instagram, a także na innych portalach społecznościowych
8) Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907);
9) Przeglądarka internetowa – program komputerowy umożliwiający pobieranie i wyświetlanie stron internetowych umieszczonych na serwerze internetowym;
10) Punkt odbioru osobistego – 20 -035 Lublin ul. M. Langiewicza 10/2
11) Strona Studia Kulinarnego – Strona internetowa dla Klientów Studia Kulinarnego udostępniająca informacje o Studiu Kulinarnym, osobach go tworzących oraz dostępnych usługach, dostępna pod adresem: www.kuchniabrudzia.pl
12) Studio Kulinarne – Kuchnia Brudzia Studio Kulinarne wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem 20-035 Lublin ul. M. Langiewicza 10/2, NIP: 712 242 01 03
13) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego;
14) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
15) Usługa – działanie podejmowane w celu zaspokojenia określonej potrzeby Klienta, które następuje poprzez wysłanie i odebranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego;
16) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683);
17) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);
18) Warsztat kulinarny – organizowane przez Studio Kulinarne interaktywne, praktyczne zajęcia gastronomiczne o zróżnicowanej tematyce, których celem jest nauka przyrządzenia wybranej potrawy, w dalszej części Regulaminu zwany również Wydarzeniem.

§3


1. Korzystanie ze strony Studia Kulinarnego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu;
b) dostęp do poczty elektronicznej;
c) posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej;
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.1.
2. W trakcie korzystania z Usług, na dysku lokalnym systemu teleinformatycznego Klienta zapisywane są pliki Cookies, w celu określenia regionalizacji Klienta oraz w celu badania użyteczności strony Studia Kulinarnego. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania usług na Stronie Studia Kulinarnego jest poprawne skonfigurowanie przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona przyjmować pliki Cookies.
3. Studio Kulinarne nie gwarantuje poprawności pracy systemu teleinformatycznego Klienta i nie ponosi za niego odpowiedzialności.

Rozdział 2

Rodzaje i zakres świadczonych usług

§4

 

Niniejszy Regulamin obejmuje następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:
1) sprzedaż miejsca wstępu na Warsztat kulinarny;
2) sprzedaż bonu podarunkowego;
3) rejestracji konta internetowego;
4) wysyłka newslettera;
5) złożenie reklamacji.

§ 5


1. Wykupienie miejsca wstępu w organizowanym przez Studio Kulinarne Warsztacie kulinarnym gwarantuje Klientowi uczestnictwo w wybranym przez niego Wydarzeniu.
2. Informacja o zakresie tematycznym danego Warsztatu kulinarnego, prowadzącym, terminie, godzinie rozpoczęcia, czasie trwania, miejscu odbycia, cenie, ewentualnych promocjach oraz dostępnych miejscach podane są na stronie Studia Kulinarnego.
3. Informacje, o których mowa powyżej, mogą być dodatkowo udostępnione przez Studio Kulinarne na jego portalach społecznościowych.

§ 6


1. Wykupienie bonu podarunkowego upoważnia Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną do wzięcia udziału w dowolnym Warsztacie kulinarnym w cenie bonu.
2. Istnieje możliwość zakupu bonu o wartościach: 149,00 zł; 179,00 zł; 199,00 zł oraz 299,00 zł
3. Bony podarunkowe są ważne przez kolejne 3 (trzy) miesiące od daty zakupu.
4. Jeden bon podarunkowy można przeznaczyć na wykupienie miejsca wstępu na jednym Warsztacie kulinarnym.
5. W przypadku wykorzystania bonu podarunkowego na Warsztat kulinarny o wartości przewyższającej wartość bonu, Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę między ceną a wartością bonu.
6. W przypadku wykorzystania bonu podarunkowego na Warsztat kulinarny o wartości mniejszej niż wartość bonu, powstała różnica między wartością bonu a ceną nie podlega zwrotowi ani nie może być przeznaczona na inne Wydarzenie.

§ 7


1. Klient ma możliwość zarejestrowania konta internetowego na stronie Studia Kulinarnego.
2. Rejestracja konta internetowego jest bezpłatna i nie jest warunkiem niezbędnym do zrealizowania transakcji .
3. Dostęp do konta internetowego odbywa się za pomocą loginu i hasła wybranego przez Klienta.
4. Konto internetowe umożliwia zapamiętanie danych Klienta niezbędnych do wypełnienia formularza zamówieniowego, co pozwala skrócić procedurę zamówienia Usługi.
5. Konto internetowe umożliwia korzystanie przez Klienta w pełnym zakresie z koszyka zakupowego dostępnego na stronie Studia Kulinarnego.

§ 8


1. Klient ma możliwość zamówienia wysyłki Newslettera.
2. Zamówienie wysyłki Newslettera jest bezpłatne.
3. Newsletter jest wysyłany cyklicznie do Klientów z informacjami o aktualnych Wydarzeniach, promocjach oraz ewentualnych nowych Usługach.
4. Newsletter, którego chęć otrzymywania wyraził uprzednio Klient, stanowi informację handlową zamówioną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 9


1. Studio Kulinarne zastrzega sobie prawo ograniczania lub zmiany Usług na czas określony lub bezterminowo.
2. Studio Kulinarne poinformuje o planowanych ograniczeniach lub zmianach Usług poprzez odpowiedni komunikat na stronie Studia Kulinarnego.

Rozdział 3

Warunki zawierania i rozwiązywania umów

§ 10


1. Studio Kulinarne świadczy Usługi na rzecz swoich Klientów w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Każdy Klient od momentu skorzystania z danej Usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
3. Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Studio Kulinarne ze swoimi Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. Każdy może we wcześniejszym terminie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług na Stronie Studia Kulinarnego.
5. Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej Usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy ze Studiem Kulinarnym na skorzystanie z danej Usługi.

§ 11


1. Adres poczty elektronicznej wykorzystywany jest do przesyłania tylko i wyłącznie zamówionych przez Klienta informacji.
2. Studio Kulinarne zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 12


1. Zakup miejsca wstępu na Warsztat kulinarny lub bonu podarunkowego następuje poprzez złożenie zamówienia przez Klienta.
2. Złożenie zamówienie, o którym mowa powyżej, następuje poprzez wypełnienie formularza zamówieniowego dostępnego na stronie Studia Kulinarnego.
3. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu poczty elektronicznej.
4. Składając zamówienie, Klient wskazuje rodzaj Usługi, ilość miejsc wstępu/bonów podarunkowych, które zamierza zakupić.
5. Składając zamówienie, Klient podaje dane potrzebne do realizacji zamówienia w szczególności: imię i nazwisko (firmę), adres poczty elektronicznej, nr telefonu. W przypadku chęci otrzymania faktury również adres zamieszkania (siedziby) oraz numer NIP.
6. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę zawarcia odpowiednio umowy sprzedaży miejsca wstępu na Warsztat kulinarny lub umowy sprzedaży bonu podarunkowego.
7. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Studio Kulinarne prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, które jednoznacznie stanowi oświadczenie Studia Kulinarnego o przyjęciu oferty Klienta.
8. Z chwilą otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.

9. W przypadku, gdy dokonującym zamówienia nie jest sam Uczestnik, zamawiający winien być upoważniony do przekazania organizatorowi danych osobowych Uczestnika Warsztatu kulinarnego. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość przekazanych danych oraz udzielone w imieniu Uczestnika zgody, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. 

10. Zamawiający wyraża zgodę na bezpłatne używanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego podczas Warsztatu kulinarnego przez Kuchnia Brudzia Studio Kulinarne dla celów marketingowych i promocyjnych.

11. Zgoda na wykorzystanie wizerunku odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie wykorzystywania wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w treści art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2016.66 z poźn. zm.). Wizerunek uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku uzyskania akceptacji efektu końcowego.

§ 13


1. Wykupienie miejsca wstępu na Warsztat kulinarny wraz z wykorzystaniem bonu podarunkowego wymaga podania w formularzu zamówieniowym otrzymanego łącznie z bonem kodu aktywacyjnego.
2. W przypadku obowiązywania promocji na daną Usługę, która wiąże się z otrzymaniem kodu rabatowego, ust.1 stosuje się odpowiednio.

§ 14


Płatność za wykupienie miejsca wstępu na Warsztat kulinarny następuje wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Agenta rozliczeniowego automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta.

§ 15


1.
Wszystkie płatności odbywają się za pośrednictwem Agenta rozliczeniowego –  Platformy Pay U Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP 7792308495, numer Regon 300523444, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000,00 pln wpłaconym w całości.

2. Uczestnik, który dokonał zakupu warsztatów, jest informowany o przyjęciu zapisu poprzez przekierowanie na stronę płatności Pay U.

3. Aby Uczestnik mógł wziąć udział w kursach gotowania, musi zarejestrować się i opłacić wybrany kurs co najmniej 3 (trzy) dni przed jego rozpoczęciem. Zaksięgowanie przez Studio Kulinarne wpłaty na koncie musi mieć miejsce minimalnie 3 (trzy) dni przed wydarzeniem, co zagwarantuje miejsce na liście Uczestników

4. Studio Kulinarne nie odpowiada za błędy Uczestnika powstałe podczas dokonywania płatności wskutek niezastosowania się przez Uczestnika do instrukcji dokonywania płatności za pośrednictwem platformy Pay U.

§ 16

1. Cena warsztatów jest określana przez Studio Kulinarne Kuchnia Brudzia  i podawana do wiadomości przy opisie danych Warsztatów na stronie: www.kuchniabrudzia.pl

2. Opłata za uczestnictwo w warsztatach obejmuje:

▪ zajęcia grupowe z prowadzącym

▪ wszystkie artykuły spożywcze niezbędne do uczestnictwa w Warsztatach

▪ korzystanie ze wszystkich sprzętów kuchennych niezbędnych do uczestnictwa w Warsztatach

▪ udostępnienie fartucha kuchennego na czas zajęć

▪ wodę, kawę i herbatę do korzystania podczas Warsztatów (ew. inne napoje ujęte w opisie danych Warsztatów)

§ 17

1. Opłata wniesiona przez Uczestnika oznacza wykupienie miejsca/miejsc na wybranych Warsztatach kulinarnych.

2. W przypadku nieobecności na Warsztatach wynikającej ze zdarzeń losowych, zgłoszonej maksymalnie na 2 (dwa) dni przed rozpoczęciem warsztatów, opłata zostanie zwrócona Uczestnikowi w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia poinformowania Organizatora drogą mailową na adres: info@kuchniabrudzia.pl o rezygnacji lub od dnia następnego po odbyciu się Warsztatów.

3. Klient, który opłacił Warsztaty, ale nie pojawił się na nich i nie zakomunikował tego odpowiednio wcześniej Organizatorowi Warsztatów drogą mailową na adres: info@kuchniabrudzia.pl  nie ma prawa ubiegać się o zwrot kwoty, którą wpłacił za uczestnictwo w Wydarzeniu.

4. Klient w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych Warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych Warsztatach zamiast niego.

5. Klient musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą mailową, na adres: info@kuchniabrudzia.pl , najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed rozpoczęciem Warsztatów, których ta zmiana dotyczy.

6. Uczestnictwo takiej osoby w Warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.

§ 18


1. Bon podarunkowy w zależności od wyboru Klienta może zostać wytworzony w wersji elektronicznej albo w wersji papierowej.
2. Zakupiony bon podarunkowy w wersji elektronicznej zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej Klienta albo bezpośrednio na adres poczty elektronicznej osoby trzeciej wskazanej przez Klienta.
3. Zakupiony bon podarunkowy w wersji papierowej zostanie wysłany na wskazany przez Klienta adres albo będzie do odbioru w punkcie odbioru osobistego.

§ 19


1. Dokonanie zakupu bonu podarunkowego jest możliwe tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem Agenta rozliczeniowego –
Platformy Pay U Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182.

2. Realizacja zamówienia dokonana zostanie w ciągu 48 godzin od przesłania Klientowi przez Studio Kulinarne potwierdzenia przyjęcia zamówienia, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu przez Studio Kulinarne informacji z systemu Agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta.

§ 20


1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bonu podarunkowego bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni z zastrzeżeniem § 21 ust.2.
2. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Termin określony w ust. 1 liczy się od dnia, w którym nastąpiło zawarcie umowy o świadczenie Usług.
4. Studio Kulinarne z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 21


1. Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży miejsca wstępu na organizowany przez Studio Kulinarne Warsztat kulinarny z uwagi na gastronomiczny charakter usługi oraz z góry oznaczony dzień jej świadczenia, które to okoliczności stanowią wyłączenie ustawowego prawa do odstąpienia od umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa na podstawie art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta.
2. Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bonu podarunkowego po jego wykorzystaniu.

§ 22


1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Newslettera poprzez złożenie oświadczenia woli drogą elektroniczną na adres: info@kuchniabrudzia.pl
2. Klient może w każdej chwili wyrejestrować swoje konto internetowe, zaznaczając odpowiednią opcję na stronie Studia Kulinarnego.

Rozdział 4
   Korzystanie z usług

§ 23


1. Strona Studia Kulinarnego jest dostępna dla Klientów przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Studio Kulinarne zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do strony Studia Kulinarnego w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji.
2. Czasem właściwym dla strony Studia Kulinarnego jest czas właściwy dla terytorium Polski.

§ 24


1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do systemu teleinformatycznego Studia Kulinarnego następujących treści:
1) powodujących zakłócanie pracy lub przeciążenie systemu teleinformatycznego Studia Kulinarnego lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
2) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Studio Kulinarne nie kontroluje środowiska komputerowego Klienta. Klient przed skorzystaniem ze strony Studia Kulinarnego zobowiązany jest ustalić czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne i zgodne z wymaganiami określonymi w Regulaminie.
3. Studio Kulinarne nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w systemie teleinformatycznym Klienta.
4. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Studio Kulinarne ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

Rozdział 5

Tryb postępowania reklamacyjnego

§ 25


1. Klient może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane z świadczonymi Usługami:
1) telefonicznie: tel. (+48) 450 101 045, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00.
2) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej: info@kuchniabrudzia.pl
3) pisemnie listem polecony, kierując korespondencję na punkt odbioru osobistego.
2. Zapytania, uwagi i reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku listu poleconego Klient powinien wskazać również adres, na który ma zostać nadana odpowiedź.
3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usług następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej nie dłuższym jednak niż 14 dni.

Rozdział 6

Ochrona danych osobowych

§ 26

1. Korzystając z Serwisu i Usług, Klient akceptuje zasady ochrony danych osobowych wdrożone i stosowane przez Studio Kulinarne, a w szczególności to, że:

a) Studio Kulinarne jest administratorem danych osobowych, a w przypadkach w których zawarło odpowiednią umowę na piśmie jest przetwarzającym w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

b) Studio Kulinarne wdrożyło środki organizacyjne i techniczne zgodnie z przepisami prawa;

c) Studio Kulinarne nie jest administratorem danych osobowych wprowadzonych do systemu przez Klienta, w odniesieniu do których to Klient jest administratorem danych osobowych;

§ 27

1. Studio Kulinarne przetwarza dane osobowe:

a) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej wykonywania, zmiany bądź jej rozwiązania;

b) w zakresie i celu niezbędnym dla wypełnienia swoich, prawnie usprawiedliwionych celów (marketing usług własnych) przy czym przetwarzanie to nie narusza praw
i wolności osoby, której dane dotyczą;

c) w zakresie i celu, na który osoba fizyczna wyraziła dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie (np. newsletter)

§ 28

Każdy kogo dane osobowe są przetwarzane przez Studio Kulinarne ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego.

§ 29

1. Studio Kulinarne zastrzega, że przechowuje, przez okres czasu wymagany przepisami prawa, dane o Kliencie w zakresie i celu niezbędnym na potrzeby ewentualnych, przyszłych roszczeń pomiędzy stronami Umowy bądź w związku z przepisami prawa, do których przestrzegania jest zobligowane (np. przepisy podatkowe).

2. Studio Kulinarne nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

3. Wszelkie dane wprowadzone do Konta Klienta przez jego samego lub/i wyznaczonych przez niego Użytkowników, w trakcie korzystania z Usługi, są przetwarzane w zakresie i celu przetwarzania tych danych. Klient jest administratorem tych danych oraz ma obowiązek przetwarzać je w zgodzie z przepisami prawa.

4. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z serwisu jak i systemu powinien zapoznać się z Polityką Prywatności Studia Kulinarnego Kuchnia Brudzia.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 30


1. Studio Kulinarne zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się w szczególności:
1) wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących;
2) dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązującym systemie teleinformatycznym Studia Kulinarnego;
3) zmiany w ofercie Studia Kulinarnego.
2. W przypadku zmian Regulaminu Studio Kulinarne powiadamia wszystkich swoich Klientów o treści zmian stosownym komunikatem ogłoszonym na stronie Studia Kulinarnego.
3. Regulamin jest nieprzerwanie i bezpłatnie dostępny na stronie Studia Kulinarnego.

§ 31


1. Studio Kulinarne ma prawo odmówić udziału w Warsztacie kulinarnym osobom niepełnoletnim, osobom, których zachowanie narusza zasady bezpieczeństwa bądź osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
2. Odmowa udziału w Warsztacie kulinarnym w przypadkach określonych powyżej nie pociąga za sobą obowiązku zwrotu ceny za wykupienie miejsca wstępu, chyba że odmówiono udziału w Wydarzeniu ze względu na wiek, a Klient informował Studio Kulinarne o niepełnoletności przed złożeniem zamówienia.

3. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas Wydarzenia kulinarnego sobie samemu bądź innym uczestnikom, które są wynikiem działania umyślnego, jego zaniedbań lub lekkomyślnego działania.

§ 32


1. Klient, u którego występują alergie, uczulenia lub inne dolegliwości zagrażające jego życiu lub zdrowiu związane z korzystaniem z określonych produktów żywnościowych, jest obowiązany poinformować o tym fakcie Studio Kulinarne przed wykupieniem miejsca wstępu na Warsztat kulinarny.
2. Niepoinformowanie Studia Kulinarnego o okolicznościach wskazanych powyżej wyłącza odpowiedzialność Studia za pogorszenie stanu zdrowia Klienta wskutek uczestnictwa w Wydarzeniu.

§ 33


1. Studio Kulinarne zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu Warsztatu kulinarnego w przypadku:
1) choroby prowadzącego Wydarzenie;
2) awarii uniemożliwiającej lub utrudniającej przeprowadzenie Wydarzenia;
3) wykupienia przez Klientów mniej niż 65 % miejsc wstępu na Wydarzenie.
2. Studio Kulinarne niezwłocznie informuje Klientów, którzy mieli brać w nim udział, o odwołaniu lub przełożeniu Warsztatu kulinarnego telefonicznie lub, jeżeli kontakt w ten sposób nie jest możliwy, za pomocą wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Klienta lub w inny dostępny sposób.
3. O odwołaniu lub przełożeniu Warsztatu kulinarnego na podstawie ust. 1 pkt 3 Studio Kulinarne powiadamia Klientów, którzy mieli brać w nim udział, najpóźniej 1 dzień przed jego początkowo planowanym rozpoczęciem.
4. W przypadku odwołania Warsztatu kulinarnego Studio Kulinarne zwraca Klientowi cenę w terminie 14 dni od powiadomienia Klienta o tym fakcie.
5. W przypadku przełożenia Warsztatu kulinarnego na inny termin Klient, który miał brać w nim udział, ma zagwarantowane miejsce wstępu na przełożone Wydarzenie.

6. Jeżeli Klient nie jest zainteresowany wzięciem udziału w przełożonym Wydarzeniu, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Studio Kulinarne nie później jednak niż 2 dni po otrzymaniu informacji o przełożeniu Warsztatu kulinarnego.
7. W razie skutecznego poinformowania przez Klienta o braku zainteresowania wzięciem udziału w przełożonym Wydarzeniu ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 34


1. Studio Kulinarne nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z wynikłych awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza Studiem Kulinarnym.
2. Studio Kulinarne nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikającej z błędnej rejestracji konta internetowego.
3. Studio Kulinarne nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają mu korzystanie z określonych Usług.

4. Studio Kulinarne zastrzega sobie prawo do dokumentowania Wydarzeń kulinarnych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, jak również wykorzystywania tych materiałów do promocji Studia Kulinarnego Kuchnia Brudzia.

5. Zamawiający, akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku poprzez umieszczenie zdjęć i filmów na stronie internetowej Studia Kulinarnego Kuchnia Brudzia, w mediach społecznościowych bądź folderach w celach informacyjnych i promocyjnych. W przypadku, gdy zamawiający nie jest Uczestnikiem, oświadcza on, że posiada stosowną zgodę Uczestnika na wykorzystanie jego wizerunku.


6. Studio Kulinarne Kuchnia Brudzia ponosi odpowiedzialność na zasadach i w granicach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa.

7. Studio Kulinarne nie ponosi odpowiedzialności za następstwa podjętych przez klientów działań stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu bądź przepisów prawa, jak również za prawdziwość i rzetelność podawanych przez Klientów informacji.

8. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Klientem a Studiem Kulinarnym w związku ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Studia Kulinarnego.


7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

 

Pobierz regulamin w PDF

Subtotal: 0.00